browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O NAS

Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga funkcjonuje od grudnia 2007 r. Celem Stowarzyszenia jest: integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego; współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze; współpraca z władzami samorządowymi; zapobieganie patologiom i uzależnieniom; działanie w zakresie pomocy społecznej; działanie na rzecz ochrony środowiska; rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu; edukacja; rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej; działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej; promocja gminy w szczególności środowiska lokalnego; upowszechnianie informacji o możliwościach wykorzystywania potencjału lokalnego i rozwiązywanie problemów lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie imprez kulturalnych; organizowanie warsztatów twórczych; mobilizowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego; tworzenie świetlic wiejskich; organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów; promowanie kuchni regionalnej, rękodzieła i rzemiosła; prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych; rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie: kultury, oświaty i wychowania, sportu, kultury fizycznej, ochrony zabytków, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz aktywności lokalnej; finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.

Władze stowarzyszenia:

  • prezes zarządu: Bożena  Mikielska
  • wiceprezes:  Lucyna Jabłońska
  • skarbnik: Zofia Krzyżewska
  • sekretarz: Dorota  Hołodowska

W skład stowarzyszenia wchodzi 17 członków o różnych zainteresowaniach i zdolnościach rękodzielniczych i kulinarnych.